JESU JONG CHENG EM?

Pastor khat hin a gambih a chon in, houbung Upa khat in chu a ga vil e. Houbung Upa chu inah ana um pon, a jinu chun Pastor chu ana lem e. Pastor chun, “Hiche ina hi Jesu jong cheng em?” tiin a dong ta in. Upa-pa jinu chun donbut je a he ta poi.

A jipa hung kile phat chun Pastorpa’n a hung vil thu chu a seipeh pai in…
Jipa: Ipi thu a sei ham?
Jinu: Thil dang a sei poi, ‘Na in uva hi Jesu jong cheng em?’ ti bouseh ei dong e.
Jipa: Houbunga hou lamkai poimo tah leh Upa ka hi thu ho, thilpeh lama i tuo tam dan ho na seipeh lou ham?
Jinu: Chu lampang chu ima ei dong pon, i in uva Jesu a chen leh chen lou bouseh ahi ei doh.
Jipa: A hileh, iti na donbut em?
Jinu: Donbut ngaina ka he poi!

Na insung chu ngaito tem in, Jesu chenna insung hinam tiin?
Hou lamkai hi vanga vangam kai jeng dinga na kigel khah em?
Pathen natohna lama kiphal jeha miphaa na kigel jeng em?
Leiseta mi vangpha pen ho chu Jesu Christa tahsan ho hi ahi. Mi vangpha na hi nah em?

Mihemte laha hin loupina leh haosatna, thepna leh chihna ho jehin midang dinmun ochat kom a tam ji e. Amavang, la sempa’n, “Jesu nei ka nom joi, goulu pen sangin…” a tiin ahi.

Hung cheng o, ka insung uvah, Lungset Leng Jesu;
Inneipu’n hung pang in, keiho na ngailut cha.
Koi in hi jongleh nang chenna chu, lhambuh jeng cha jong;
Kipana leh chamna aum ji, van malsomna jouse toh.17200930_1100608963384106_2630747644875107908_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: